Paperback ¹ 調香一 PDF/EPUB à

เงินทองติดกายรึก็ไม่มีต่อให้ต้องใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวบ้านป่านางก็จะขอมุ่งหน้าไป ‘เมืองซั่วหยาง’ เมืองวัตถุดิบเครื่องหอมที่อยู่ห่างไกลไม่ขอกลับไปตายในหอคณิกาเหมือนเมื่อชาติก่อนอีก ในชาตินี้นางจึงตั้งใจที.

調香一 ebok 調香一 eBookเงินทองติดกายรึก็ไม่มีต่อให้ต้องใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวบ้านป่านางก็จะขอมุ่งหน้าไป ‘เมืองซั่วหยาง’ เมืองวัตถุดิบเครื่องหอมที่อยู่ห่างไกลไม่ขอกลับไปตายในหอคณิกาเหมือนเมื่อชาติก่อนอีก ในชาตินี้นางจึงตั้งใจที.

[PDF / Epub] ✩ 調香一 ☉ 雨久花 – Chickenshedcafe.uk เป็นเพราะสวรรค์เมตตา หลังจากตายอย่างมีมลทินในชาติแรกนางก็ได้กลับมาหเป็นเพราะสวรรค์เมตตา หลังจากตายอย่างมีมลทินในชาติแรกนางก็ได้กลับมาหายใจอีกครั้งในช่วงก่อนจะถูกขายเป็นนางคณิกา ‘เมืองต้าเยี่ย’ คือฝันร้ายที่ ‘มู่หวั่นชิว’ อยากกลบฝังแม้ในชาตินี้นางจะเหลือเพียงตัวคนเดียว.

Paperback  ¹ 調香一 PDF/EPUB à

Paperback ¹ 調香一 PDF/EPUB à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *